Onze visie

 

Visie
Wij willen in woord en daad zoveel mogelijk mensen op een eigentijdse wijze met de hoop van het evangelie bereiken. 

Uitgangspunten
1 Wij geloven dat het doorgeven van het Woord van God in de kracht en onder de leiding van de heilige Geest een bron van vernieuwing is voor de kerk in zijn geheel en voor iedere gelovige persoonlijk met betrekking tot zijn totale mens-zijn. Marcus 16,16-18, Romeinen 1,16, 1 Tessalonicenzen 1,5 en 2 Timoteus 3,16-17

2 Wij geloven dat het gebed voor het gemeentelijk leven onmisbaar is en dat God op het gebed zijn kerk bouwt en een opening geeft naar ongelovigen. Efeziers 2,20-22, Kolossenzen 4,2-3 en 1 Tessalonicenzen 1,2

3 Wij geloven dat Christus vraagt om volledige toewijding aan hem en zijn dienst, zoals die uitkomt in gebed, bijbelstudie en heiliging van het leven. 1 Koningen 11,4, Matteus 6,33, Lucas 14,26-27 en Romeinen 12,1-2

4 Wij geloven dat verloren mensen God ter harte gaan en daarom ook de kerk ter harte moeten gaan. Jesaja 49,6, Matteus 28,19 en Lucas 15

5 Wij geloven dat de kerk zich vanuit christelijke barmhartigheid heeft in te zetten voor de naaste in nood en gerechtigheid in de samenleving. Matteus 25,31-46 en Galaten 6,10

6 Wij geloven dat voor de opbouw van de gemeente ieders geestelijke gave(n) nodig is (zijn). Het is de taak van de kerkenraadsleden, die daarvoor de gave van het leiderschap hebben, om toe te rusten, te stimuleren en te coordineren. 1 Korintiers 12 en Efeziers 4,11-16

7 Wij geloven dat de gemeente als volk van God samenkomt in de kerkdienst voor lofprijzing en aanbidding, prediking en gebed en als Gods huisgezin in kleine kringen voor geestelijke groei, onderlinge liefde en pastoraat. Marcus 3,31-35, Handelingen 2,46, Romeinen 16,5 en 1 Petrus 2,9-10

8 Wij geloven dat wij in het gemeentelijk leven moeten streven naar kwaliteit, omdat dat tot eer van God is en mensen inspireert. Maleachi 1,6-14 en Kolossenzen 3,17

9 Wij geloven dat de onderlinge liefde van grote betekenis is voor de opbouw van de gemeente en een belangrijk getuigenis naar buiten toe. Johannes 13,34-35 en 1 Korintiers 13

10 Wij geloven dat we ons als kerk enerzijds niet moeten aanpassen aan de wereld en anderzijds niet moeten isoleren van de wereld maar op een eigentijdse wijze met het evangelie in de wereld moeten staan. Johannes 17,11-19, 1 Korintiers 9,19-23 en 1 Petrus 2,11-12

 

 

Pastorale visie
Voor het pastoraal plan 2013 ->: Visie en werkplan pastoraat.

U bent hier: Wie zijn wij Onze visie