Onze visie

Jezus volgen en delen in Zijn liefde

2018-2023

Visieplan CGK De Graankorrel Hoofddorp

 

Wat wij verlangen (visie) 2018-2023

 

Wij verlangen er naar

 • als gemeente Jezus te volgen door te groeien in discipelschap.
 • te delen in de liefde van Jezus in woord en daad. Zowel de liefde voor God (boven), de liefde voor elkaar (binnen) als de liefde voor de mensen om ons heen (buiten).

Wie wij zijn (identiteit)

 • De Graankorrel wil een gemeente zijn die zoekt naar Gods bedoeling, trouw aan de bijbel, verbonden met de gereformeerde traditie, met een open oog voor de uitdagingen die God in deze tijd aan Zijn kerk geeft om het licht in de wereld te zijn.
 • Een bijbels functionerende gemeente zal toegewijd aan God leven (boven), in liefde met elkaar omgaan (binnen) en van het evangelie in woord en daad in deze wereld getuigen (buiten). Dit zijn drie dimensies van de ene roeping die de kerk heeft (Marc.3,13-15 en 1 Petrus 2,4-10).
 • Onze gemeente maakt deel uit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In de CGKN wordt in het bijzonder de nadruk gelegd op de persoonlijke geloofsbeleving en het werk van de Heilige Geest.

Boven binnen buiten (discipelschap)

 • Dit visiedocument gaat uit van discipelschap als levensstijl. De Geest van God verandert harten en brengt mensen in verbinding met de levende God.Vanuit de genade die God aan mensen schenkt door Jezus Christus is het van belang dat mensen leven naar Gods bedoeling: God liefhebben boven alles en hun naaste als zichzelf.
 • De opdracht die we van Jezus hebben gekregen is discipelen te maken. (Math. 28:19-20) Als we de uitdaging van Jezus aan willen gaan om discipel van Hem te worden en andere mensen willen leren om hetzelfde te doen, dan moeten we ons leven vormen naar Zijn voorbeeld. Het leven van Jezus werd bepaald door drie relaties: boven (met Zijn Vader), binnen (met de door Hem gekozen volgelingen) en buiten (met de gebroken wereld om Hem heen). Een balans tussen boven-, binnen- en buitenrelaties vormt ons leven naar het voorbeeld dat Jezus gaf. Het is onze intentie om alle drie dimensies te leven. Als we dat doen zullen we vrucht gaan dragen. In dit visiedocument wordt daarom bij alle onderdelen gekeken naar de balans tussen deze drie dimensies.

Wat wij geloven (uitgangspunten)

  Boven

 1. Wij geloven dat het doorgeven van het Woord van God in de kracht en onder de leiding van de Heilige Geest een bron van vernieuwing is voor de kerk in zijn geheel en voor iedere gelovige persoonlijk met betrekking tot zijn totale mens-zijn. (Marc.16:16-18, Rom.1:16, 1 Tess.1:5, 2 Tim.3:16,17)
 2. Wij geloven dat het gebed voor het gemeentelijk leven onmisbaar is en dat God op het gebed Zijn kerk bouwt. (Ef.2:20-22, Kol.4:2,3, 1 Tess.1:2)
 3. Wij geloven dat Christus vraagt om volledige toewijding aan Hem, zoals die uitkomt in gebed, bijbelstudie en het leven naar Gods bedoeling. (1 Kon.11:4, Matt.6:33, Luc.14:26,27, Rom.12:1,2)
 4. Wij geloven dat God goed is en we Hem daarom willen danken, eren, lofprijzen en aanbidden. (Ps.118:1-5, 2 Kor.9:15)
 5. Binnen

 6. Wij geloven dat de onderlinge liefde van grote betekenis is voor de opbouw van de gemeente. (Joh.13:34, 1 Kor.13)
 7. Wij geloven dat voor de opbouw van de gemeente ieders geestelijke gaven nodig zijn. (1 Kor.12, Ef.4,11-16)
 8. Wij geloven dat de gemeente als volk van God samenkomt in de kerkdienst voor lofprijzing en aanbidding, prediking en gebed en in kringen en andere bijeenkomsten voor geestelijke groei, onderlinge liefde en pastoraat. (Marc.3,31-35, Hand.2,46, Rom.16,5, 1 Petrus 2,9,10)
 9. Buiten

 10. Wij geloven dat mensen die God niet kennen God ter harte gaan en daarom ook de kerk ter harte moeten gaan. (Jes.49,6, Matt.28,19, Luc.15)
 11. Wij geloven dat de onderlinge liefde een belangrijk getuigenis is naar buiten toe. (Joh.13:35, Hand 2:47)
 12. Wij geloven dat de kerk zich vanuit christelijke barmhartigheid heeft in te zetten voor de naaste in nood en gerechtigheid in de samenleving. (Matth.25,31-46, Gal.6,10, Luc.10:25-37)
 13. Wij geloven dat de kerk zich niet moet isoleren van de wereld, maar op een eigentijdse wijze met het evangelie in de wereld moet staan. (Joh.17,11-19, 1 Cor.9,19-23, 1 Petrus 2,11,12)
U bent hier: Wie zijn wij Onze visie